TERMS AND CONDITIONS

Laatste versie: 1 januari 2023

Algemene voorwaarden Wild Child Kidswear ~ Nederlands

Het is van belang dat u, als mogelijk afnemer, deze algemene voorwaarden van Wild Child kidswear zorgvuldig doorneemt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gegevens:

Wild Child Kidswear

Bregweid 8

1749 DJ Warmenhuizen

 

Telefoon: 0031615080157

E-mail: info@wildchildkidswear.nl

KvK-nummer: 60126205

Btw-nummer: NL002064371B17Begrippen
Wild Child Kidswear: de onderneming Wild Child Kidswear, de gebruikster van deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wild Child Kidswear en U met betrekking tot één of meer door Wild Child Kidswear te leveren zaken.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarvan Wild Child Kidswear de gebruikster is en welk van toepassing is bij overeenkomsten tussen Wild Child Kidswear en een consument.
Consument: U die een overeenkomst op afstand aangaat met Wild Child Kidswear.
Artikel(en): de door Wild Child Kidswear geleverde zaak/zaken.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Wild Child Kidswear georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten/artikelen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Website: de internetsite www.wildchildkidswear.nl en www.wildchildkidswear.com.

1 Toepasselijkheid 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Wild Child Kidswear zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst. 
Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Artikelen.
In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn echter slechts van kracht nadat deze op de Website zijn gepubliceerd. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod zal de voor U meest gunstige bepaling gelden.

2 Aanbiedingen/Overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van Wild Child Kidswear zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Wild Child Kidswear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Wild Child Kidswear.  Wild Child Kidswear is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wild Child Kidswear dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Wild Child Kidswear houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet en/of foutief is ingevuld.
Indien U een of enige van zijn verplichtingen op grond van de met Wild Child Kidswear gesloten Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, bent U van rechtswege in verzuim. Wild Child Kidswear heeft dan het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder dat Wild Child Kidswear tot enige schadevergoeding gehouden is. Dit is onverminderd eventuele aan Wild Child Kidswear verder toekomende rechten.
Mondelinge toezeggingen verbinden Wild Child Kidswear slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
Aanbiedingen van Wild Child Kidswear gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Wild Child Kidswear is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

3 Prijzen 
De bij de Artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, en inclusief BTW tenzij anders wordt vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders wordt vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie de Website voor verzendkosten. 
Wild Child Kidswear is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen in het geval dat de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. U dient deze kosten zelf te betalen.
Wild Child Kidswear kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer- of drukfouten. 
Aan Uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Wild Child Kidswear .

4 Betalingen
Betaling kan plaatsvinden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de Website. 
Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider. Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende betalingsprovider van toepassing.
De factuur wordt overhandigd of toegezonden bij levering. De factuur vormt tevens het garantiebewijs.
Betaling dient in ieder geval zonder korting of compensatie plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent U vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag ook de wettelijke rente per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. 
In het geval dat U met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, zal Wild Child Kidswear U een aanmaning sturen waarbij een laatste betaaltermijn wordt gegeven van veertien (14) dagen. Hierbij zal tevens de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven, welke U onherroepelijk verschuldigd wordt als betaling binnen deze termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform lid 4 van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien U met enige betaling in gebreke bent, is Wild Child Kidswear gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

5 Bestelproces en levering
Wild Child Kidswear zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. 
Wild Child Kidswear is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan Uw zijde of derden, tenzij U aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Wild Child Kidswear. 
Het risico van het Artikel gaat op het moment van levering op U over. 
Bij bestelling van door Wild Child Kidswear te leveren Artikelen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, vindt aflevering plaats aan het adres dat U aan Wild Child Kidswear heeft opgegeven. Als bij het bestellen een verkeerd adres wordt ingevuld waardoor er foutief wordt verzonden, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor Uw rekening.
Wild Child Kidswear streeft erna om in Nederland binnen 1-3 werkdagen te verzenden na ontvangst van betaling. Buiten Nederland maar in Europa moet U rekening houden met een levertijd van minimaal 3-7 werkdagen. Deze levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Wild Child Kidswear kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.                                               

Wild Child Kidswear is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door PostNL of enige andere door Wild Child Kidswear ingeschakelde vervoerder. 
Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden.
U dient de aanwijzingen en waarschuwingen zoals op de Website en verpakkingen worden vermeld nauwkeurig op te volgen.

6 Onderzoek bij aflevering
U dient direct bij aflevering te onderzoeken of Wild Child Kidswear de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Wild Child Kidswear dient u direct schriftelijk in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt.
Wild Child Kidswear is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen. Dit tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen beide partijen als deugdelijk indien U in gebreke bent gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld de eerste alinea van dit artikel op tijd te doen.
De prestatie van Wild Child Kidswear geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, zodra U het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Dit tenzij U het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Voornoemde alinea’s doen niets af aan de rechten en vorderingen die U met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Wild Child Kidswear ten opzichte van Wild Child Kidswear kan doen gelden op grond van de consumentenwetgeving.

7 Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendomsrecht van het geleverde gaat pas over, indien U al wat deze op grond van enige Overeenkomst aan Wild Child Kidswear verschuldigd is, heeft voldaan.
Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag U het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. 

8 Herroepingsrecht en retour zenden 
Bij de aankoop van niet-gespecificeerde standaardartikelen uit het bestaande assortiment heeft U de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Artikel door U of een vooraf door U aangewezen en aan Wild Child Kidswear bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd dient U zorgvuldig om te gaan met het Artikel en de verpakking. Dit betekent dat u het Artikel slechts in die mate zal uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het Artikel wenst te behouden. 
Indien U van Uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient U de complete bestelling met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Wild Child Kidswear te retourneren, conform de door de Wild Child Kidswear verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien U gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor Uw rekening.
Indien U de verschuldigde vergoeding al betaald heeft, zal Wild Child Kidswear dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, aan U terugbetalen.
Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn Artikelen die door Wild Child Kidswear tot stand zijn gebracht in overeenstemming met Uw specificaties zoals (niet uitputtend bedoelt) na aanlevering van een ontwerp of specifieke teksten.
Wild Child Kidswear behoudt het recht om geretourneerde Artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien (14) dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel is gebruikt, gedragen, gewassen, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door Uw toedoen is beschadigd of in het geval dat de oorspronkelijke bestelling niet meer compleet is.

9 Overmacht 
Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Wild Child Kidswear in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. U wordt dit schriftelijk dan medegedeeld. Wild Child Kidswear zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wild Child Kidswear geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wild Child Kidswear niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ook wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.

10 Reclames
Wild Child Kidswear garandeert dat het geleverde Artikel beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties die U op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
Voor eventuele reclames met betrekking tot door Wild Child Kidswear geleverde zaken dienen binnen acht (8) dagen na de levering schriftelijk bij Wild Child Kidswear te zijn gemeld.
Indien voornoemde meldingen mondeling zijn gedaan, dient U deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen.
Retourzendingen van reeds door Wild Child Kidswear geleverde Artikelen worden eerst na schriftelijke toestemming van Wild Child Kidswear door laatstgenoemde geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn geheel voor Uw rekening en risico.
Voornoemde leden doen niets af aan de rechten en vorderingen die U met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Wild Child Kidswear ten opzichte van Wild Child Kidswear kan doen gelden op grond van de consumentenwetgeving.

11 Aansprakelijkheid
Alle Artikelen zijn met de grootste zorg samengesteld. Wild Child Kidswear is echter niet aansprakelijk voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg is van verkeerd gebruik van de door Wild Child Kidswear verkochte Artikelen en/of losgeraakte materialen of toebehoren. 
Wild Child Kidswear is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de Artikelen. 
Wild Child Kidswear is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van U of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door Wild Child Kidswear of indien deze op grond van dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Wild Child Kidswear is.
De aansprakelijkheid van  Wild Child Kidswear in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van het geleverde Artikel, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Wild Child Kidswear.
Bovendien is de aansprakelijkheid van Wild Child Kidswear in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 
Wild Child Kidswear is niet aansprakelijk voor op de Website vermelde adviezen, evenals afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de op de Website of andere documentatie van Wild Child Kidswear opgenomen gegevens.
In geen geval zal Wild Child Kidswear aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Wild Child Kidswear in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

12 Intellectuele eigendom 
U dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Wild Child Kidswear geleverde Artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Artikelen en/of met betrekking tot de Website berusten bij Wild Child Kidswear, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Drukwerk en afbeeldingen van Artikelen mogen niet zonder toestemming van Wild Child Kidswear worden gebruikt.

13 Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Wild Child Kidswear opgeslagen om de bestellingen te verwerken.
U heeft op elk moment het recht Wild Child Kidswear te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Wild Child Kidswear kan de veiligheid van Uw persoonlijke gegevens die door u via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Wild Child Kidswear is hiervoor niet aansprakelijk.
Als U zich op de Website van Wild Child Kidswear inschrijft, verplicht U zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Wild Child Kidswear op schadevergoeding.
Indien U toestemming geeft voor verwerking van Uw gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Wild Child Kidswear voor U nuttig acht, zullen Uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Wild Child Kidswear en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Wild Child Kidswear kan U een e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover U daarmee instemt. U kunt te allen tijde Uw toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via e-mail.

14 Nederlands Recht en geschillen
Op iedere door Wild Child Kidswear gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de op grond van de wet bevoegde rechter.
Deze Voorwaarden zijn te downloaden en op te slaan via de Website. 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

General terms and conditions Wild Child Kidswear ~ English

It's important for you, as potential customer, to read carefully the general terms and conditions from Wild Child Kidswear. If you have any questions and/or remarks please don't hesitate to contact us.

Identity:

Wild Child Kidswear

Bregweid 8

1749 DJ Warmenhuizen

The Netherlands

 

Phone: 0031615080157

E-mail: info@wildchildkidswear.nl

Chamber of commerce number: 60126205

Tax-number: NL002064371B17

 

Definitions:
Wild Child Kidswear: the enterprise Wild Child Kidswear, the user of these general terms and conditions.
Agreement: the agreement between Wild Child Kidswear and you with regard to one or more items to be delivered by Wild Child Kidswear.
Terms and conditions: these general terms and conditions, of which Wild Child Kidswear is the user and which apply to the agreements between Wild Child Kidswear and a consumer.                                       

The consumer: you who enters into a distance agreement.                                                                 

Item(s): the item/items delivered by Wild Child Kidswear.
Distance agreement: an agreement whereby in the context of a system organized by Wild Child Kidswear for sale at a distance of services/items, up to and including the concluding of the agreement, exclusive use is made of one or more technologies for communication at a distance.
Website: the internet site www.wildchildkidswear.nl en www.wildchildkidswear.com.

1 Applicability
These terms and conditions apply to all offers, orders and agreements of Wild Child Kidswear with the exclusion of any other general terms and conditions.
The acceptance of an offer or the placing of an order constitutes the acceptance by you of the applicability of these terms and conditions and the acceptance by you that these form part of the concluded agreement.
Any derogations from these terms and conditions only can be agreed to in writing and only apply with regard to the specific agreement to which the derogations relate.
In addition to these terms and conditions, additional terms and conditions can apply to specific Items if this has been expressly stated.
In the event that these terms and conditions and the agreement contain mutually conflicting provisions, the terms and conditions included in the agreement will apply.
These terms and conditions can be amended at all times. However, amendments of these terms and conditions will only have effect after these amendments have been published on the Website. In the event of applicable amendments during the period of validity of an offer, the provision that is the most favourable for you will apply.

2 Offers/agreements
All offers from Wild Child Kidswear are without obligation and will apply for as long as there is sufficient stock. Wild Child Kidswear expressly retains the right to change the prices, in particular when this is necessary on the basis of (statutory) regulations. 
An agreement will only come into effect after acceptance of the order by Wild Child Kidswear. Wild Child Kidswear will be entitled to refuse orders, stating reasons, or to attach special conditions to the delivery, unless expressly determined otherwise. If an order is not accepted Wild Child Kidswear will report this within ten (10) working days after receipt of the order.
Wild Child Kidswear retains the right to cancel an order without stating reasons if the order is incomplete and/or incorrectly filled in.
You will be in default by operation of law if you do not fulfil, or do not fulfil in a timely manner, or do not fulfil properly any of your obligations on the basis of the agreement(s) concluded with Wild Child Kidswear. In that case Wild Child Kidswear will have the right to unilaterally terminate the agreement wholly or in part, without notice of default and without judicial intervention, by means of notice in writing and without Wild Child Kidswear becoming liable for any compensation. This is without prejudice to any further rights accruing to Wild Child Kidswear.
Verbal promises will only bind Wild Child Kidswear after these have been expressly confirmed in writing. Offers from Wild Child Kidswear will not also apply automatically to repeat orders.
Wild Child Kidswear will be entitled to use third parties during the performance of the agreement.

3 Prices
The prices referred to with the Items are in Euros and including VAT unless stated otherwise. The dispatch costs are not included in the prices referred to (unless stated otherwise). Please visit the Website for the dispatch costs.
Wild Child Kidswear will not be responsible for any import and customs duties in the event that the order must be dispatched to another country than the Netherlands. You must personally pay these costs.
Wild Child Kidswear cannot be held bound by quotations which are evidently incorrect, for example as a result of an apparent entry error or printing error. Further (payment/order) terms and conditions can be set out for your order. In the event of payment by bank or giro the date of the crediting of the giro or bank account of Wild Child Kidswear will apply as the date of payment.

4 Payments
Payment can take place by means of (one of) the method(s) as stated during the order process on the Website.
All payment orders will be dealt with by a specialised payment provider. The general terms and conditions of the payment provider concerned will therefore apply to the payment orders.
The invoice will be handed over or dispatched with the delivery. The invoice is also the guarantee certificate.
Payment must take place in any event without reduction or setoff compensation within 14 (fourteen) days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing.
In the event of exceeding of the payment term you will be in default from the day on which this payment should have taken place. You will also owe from that day the statutory interest over the outstanding amount per month or part of a month.
In the event that you are in default of payment of an amount owed on the basis of the agreement Wild Child Kidswear will send a demand letter in which a final payment term of fourteen (14) days will be outlined. The level of the extrajudicial collection costs, which you will irrevocably owe if payment is not forthcoming within this period, will also be stated in this letter. The extrajudicial costs will be calculated in conformity with subsection 4 of Section 96 Book 6 of the Civil Code.
If you are in default of any payment Wild Child Kidswear will be entitled to suspend or terminate (the performance of) the agreement concerned and the agreements related thereto.

5 Order process and delivery
Wild Child Kidswear will observe the utmost due care during taking receipt of and the execution of orders. 
Wild Child Kidswear will not be liable for any damage whatsoever arisen on your part or on the part of third parties during, or as a result of, the delivery unless you can demonstrate that the damage is the result of gross negligence, gross recklessness, or intention on the part of Wild Child Kidswear.
The risk of the Item will transfer to you at the time of delivery.
The delivery location must be described as precisely as possible when ordering Items to be delivered by Wild Child Kidswear. Unless agreed otherwise the delivery will take place to the address stated by you to Wild Child Kidswear. If an incorrect address is filled in when ordering Items as a result of which the delivery is dispatched incorrectly the costs ensuing therefrom will be at your expense.
Wild Child Kidswear strives to send in the Netherlands after 1-3 working days after proof of payment. Outside the Netherlands but within Europe you must take a delivery period of at least 3-7 working days into consideration. These delivery periods are only indicative and will never apply as final deadlines. Wild Child Kidswear can state further information concerning delivery periods on the Website, or make these apparent in another manner. Such information is only for indicative purposes.
Derogating terms and conditions can apply to deliveries abroad.
Wild Child Kidswear will not be responsible for any delay that occurs during the delivery by PostNL or any other carrier engaged by Wild Child Kidswear.
Derogations in colour, type, text and/or price changes are subject to reservation.
You must exactly follow the instructions and warnings as set out on the Website and the packaging.

6 Inspection on delivery
You must immediately on delivery inspect whether Wild Child Kidswear has properly complied with the agreement. You must immediately inform Wild Child Kidswear in writing as soon as the contrary is evident.
Wild Child Kidswear is always entitled to replace an earlier inferior delivery by a new proper delivery. This is the case except for when the omissions cannot be remedied.
The performance of the agreement will apply between both parties as proper if you have omitted to conduct the inspection, or if you failed to forward the notification, as referred to in the first paragraph of this article.
The goods and services of Wild Child Kidswear will apply in any event as proper between parties as soon as you have made use of, if you have modified or processed, delivered to third parties, or have given into use, have had modified or processed or have had delivered to third parties, the delivery or part of the delivery. This is the case unless you have complied with the provisions of the first subclause of this article.
The aforesaid paragraphs do not affect the rights and claims that you can enforce with regard to Wild Child Kidswear on the basis of consumer legislation related to a failure on the part of Wild Child Kidswear with regard to the fulfilment of the obligations of Wild Child Kidswear.

7 Retention of title
The ownership right of the delivery will only transfer if you have paid all that you own to Wild Child Kidswear on the basis of any agreement.
If the purchased Item has been delivered but has not yet been paid you will not be permitted to hand the delivery to third parties or to make the delivery available to third parties on any legal basis whatsoever, or however described.

8 Right of withdrawal and return consignments
You have the option for non-specified standard Items from the existing product range to terminate the agreement without stating reasons during a period of fourteen (14) days. This period will commence on the day after the receipt of the Item by you, or by a representative appointed by you and notified to Wild Child Kidswear in advance.
You must treat the Item and packaging with due care during the cooling-off period. This means that you will only unpack or use the Item to the extent and insofar as necessary to be able to assess whether you want to keep the Item.
If you want to rely on your right of withdrawal, you must return the complete order together with all accessories and - if reasonably possible - in the original condition and packaging to Wild Child Kidswear, in conformity with the reasonable and clear instructions provided by Wild Child Kidswear.
If you rely on the right of withdrawal, only the costs of returning will be at your expense.
If you have already paid the amount owed, Wild Child Kidswear will repay this amount to you as soon as possible, but no later than within fourteen (14) days after the return of the order or withdrawal.
Items that have been produced by Wild Child Kidswear in accordance with your specifications, such as (not intended to be an exhaustive list) after providing a design or specific texts, are excluded from the right of withdrawal.
Wild Child Kidswear retains the right to refuse returned Items (within or outside the right of withdrawal period of fourteen (14) days), or to only credit a part of the paid amount, if there is the suspicion that the Item has been used, worn, washed, the packaging is damaged (wholly or in part), used or damaged through your fault, or in the event that the original order is no longer complete.

9 Force majeure
Without prejudice to the other rights accruing to Wild Child Kidswear, in the event of force majeure Wild Child Kidswear will have the right, at its discretion, to suspend the execution of the order, or as the case may be to terminate the agreement without judicial intervention. In that case you will be informed of this in writing. In this case Wild Child Kidswear will not be obliged to any compensation, unless this would be unacceptable in the given circumstances according to criteria of reasonableness and fairness.
Force majeure includes in these terms and conditions, in addition to that which is included as to that in the field of law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, over which Wild Child Kidswear cannot exercise control, but as a result of which Wild Child Kidswear is unable to fulfil its obligations. Force majeure also includes the unavailability at any time of a (telecommunication) network or connection or of the communication systems used and/or the unavailability of the Website.

10 Complaints
Wild Child Kidswear guarantees that the delivered Item will comply with the agreement and will fulfil the specifications set out in the offer, which you can expect on the basis of the agreement for normal use.
Any complaints with regard to the Items delivered by Wild Child Kidswear must be reported in writing to Wild Child Kidswear within eight (8) days after the delivery.
If the aforesaid reporting has taken place verbally you must confirm this as soon as possible in writing.
Return consignments of Items already delivered by Wild Child Kidswear will be accepted by Wild Child Kidswear only after permission in writing from Wild Child Kidswear. These return consignments will be fully at your expense and risk.
The aforesaid subclauses do not affect the rights and claims that you can enforce with regard to Wild Child Kidswear on the basis of consumer legislation related to a failure on the part of  Wild Child Kidswear with regard to the fulfilment of the obligations of Wild Child Kidswear.

11 Liability
All Items have been constituted with the utmost care. However, Wild Child Kidswear will not be liable for any material or intangible damage, or personal injury, which is the result of incorrect use of the Items sold by Wild Child Kidswear and/or materials or accessories that have become detached.
Wild Child Kidswear will not be liable if the damage can be attributed to intention and/or failure to comply with the laundry instructions in the label of the Items.
 Wild Child Kidswear only will be liable for direct damage or loss suffered on your part or on the part of third parties if and insofar as the damage is the direct and immediate result of an attributable failure in the performance of the agreement by, Wild Child Kidswear or if this is at the risk of Wild Child Kidswear on the basis of mandatory statutory provisions.
The liability of Wild Child Kidswear in accordance with the previous subclause is limited to a maximum of the purchase price of the delivered Item, unless the damage is the result of gross negligence, gross recklessness, or as the case may be intention on the part of Wild Child Kidswear.
Furthermore the liability of Wild Child Kidswear is in total limited to the amount which is in the case concerned paid under the business liability insurance taken out, plus the amount of the deductible which is not borne by the insurer under the policy conditions.
Wild Child Kidswear will not be liable for the advice set out on the Website, or for derogations in prices, images and texts of the details included on the Website or in other documentation.
Wild Child Kidswear will not be liable under any circumstances for any form of indirect damage, also including trading loss and consequential loss, even if Wild Child Kidswear has been informed of the possible occurrence of such indirect damage.

12 Intellectual property
You must fully and unconditionally respect all intellectual property rights that are vested in the Items delivered by Wild Child Kidswear.
You expressly acknowledge that all intellectual property rights to the represented information, notifications, or other forms of communication and publicity with regard to the Items and/or the Website, are vested in Wild Child Kidswear, its suppliers, or other entitled parties.
Printed matter and images of Items are not permitted to be used without permission from Wild Child Kidswear.

13 Personal data
Personal data is saved in the client system of Wild Child Kidswear for the processing of the orders.
You have the right to request at any time that Wild Child Kidswear informs you of which data is present in the data base and to change this data. Wild Child Kidswear cannot guarantee the security of your personal data, which you have sent through the internet, because there is the possibility that this personal data can be intercepted. Wild Child Kidswear will not be liable for this.
When you register in the Wild Child Kidswear Website you will undertake to provide correct information. Providing false information is contrary to the terms and conditions on the Website. The failure to provide details that are requested during the order process and that are necessary for the processing and dispatch of the order, generating invoices and activating the guarantee, will result in the cancellation of the order. This is without prejudice to the right of Wild Child Kidswear to compensation.
If you provide permission for the processing of your data for the easy processing of new orders and to be able to be informed about offers and other commercial notifications, which Wild Child Kidswear deems useful for you, your data will be included in a central file of Wild Child Kidswear and will be used for this. It is only Wild Child Kidswear who can send an email to you in the context of promotional activities, in so far as you agree to this. You can at all times withdraw your permission or registration, for example for the newsletter. Signing out can be done online by email.

14 Dutch law and disputes
The law of the Netherlands exclusively applies to every agreement concluded by Wild Child Kidswear. Any applicability of the Vienna Sales Convention is expressly excluded.
Disputes which might arise between parties by reason of the agreement or by reason of other agreements which are the result there of will be adjudicated by the court with competent jurisdiction on the basis of the law.
These terms and conditions can be downloaded and saved through the Website.
The version most recently filed, or the version as this applied at the time of the coming into effect of the agreement always applies. The Dutch text of these terms and conditions is always decisive in the interpretation thereof.

 

© 2022 - 2024 Wild Child Kidswear | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel